Vào ngày 18/11 – 19/11 chúng ta bắt đầu mùa nguyệt thực. Đây là sự khởi đầu của một loạt các nguyệt thực sẽ tiếp tục cho đến ngày 28 tháng 10 của năm 2023. Vì vậy chúng ta sẽ có khoảng thời gian hai năm khi hầu hết các lần nguyệt thực sẽ ở dấu hiệu của kim ngưu và bọ cạp.