Sứ mệnh linh hồn là lý do bạn tồn tại trên Trái đất này, trong kiếp này. Nó là bài học bạn đã học được và ở đây để dạy lại cho người khác. Sứ mệnh linh hồn định hướng bạn ở mức độ sâu sắc và căn bản.