Để hoạt động tốt nhất, các luân xa của bạn cần phải được cân bằng. Nếu chúng bị chặn, bạn có thể gặp các triệu chứng về thể chất hoặc cảm xúc liên quan đến một luân xa cụ thể.