Cổng năng lượng 8/8 (Lion’s Gate) bắt đầu từ ngày 26/7 – 12/8 hàng năm và mạnh nhất vào ngày 6/8 – 8/8. Cổng năng lượng 8/8 năm nay còn vô cùng đặc biệt khi trùng với New moon – Trăng mời làm khuếch đại nguồn năng lượng mạnh mẽ.