Nhà đầu tư huyền thoại Charlie Munger đã có một một sự nghiệp thành công rực (với Berkshire Hathaway); một cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa và khỏe mạnh (năm nay cụ đã gần 100 tuổi).