Các loại đá và mẫu năng lượng của người Pleiadian nhằm giác hạn chế những khía cạnh không tốt đến năng lượng và sức khỏe của vắc xin.